fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th


รับเรื่องร้องเรียน

 

 รับเรื่องร้องเรียน

 
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ สามารถร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ การขอให้มีการทบทวน การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ หรือการขอให้ทบทวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center/CCC) โทร. 02-631-1331 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน และได้รับหลักฐานจากผู้ร้องเรียนครบถ้วน
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th